Τρίτη 31 Μαρ 2020
Εκτύπωση

Piccors Development Studio

piccors-development-studio

Το Piccors Development Studio είναι η καινοτόμος πρόταση της εταιρείας μας για την απλούστερη και ταχύτερη ανάπτυξη ποιοτικών εμπορικών εφαρμογών υψηλών προδιαγραφών. Απευθύνεται σε software houses και σε οργανισμούς οι οποίοι αναπτύσσουν εφαρμογές για εσωτερική χρήση.

Το Piccors Platform Framework, είναι η καρδιά του Piccors Development Studio. Είναι μία ενιαία πλατφόρμα η οποία έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει πολλές εφαρμογές κάτω από ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας και με διαμοιρασμό των οντοτήτων τους (business entities sharing). Παρέχει ταυτόχρονα την κατάλληλη υποδομή στις εφαρμογές αυτές ώστε να αναπτύσσονται εύκολα και να είναι προσανατολισμένες στην Business λογική τους. 

Παρεχόμενη Υποδομή

Η υποδομή που παρέχει το Piccors Platform Framework επιλύει πολλά συνήθη προβλήματα και παρέχει στις προς ανάπτυξη εφαρμογές μεγάλες δυνατότητες. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Service oriented πολυ-επίπεδη (multi-tier) αρχιτεκτονική.
 • Aπομακρυσμένη πρόσβαση μέσω Internet.
 • Kαταμερισμός των χρηστών των τελικών εφαρμογών σε διάφορους servers (load balancing).
 • Ανάπτυξη της εφαρμογής είτε με Thin Client, είτε με Zero client ή/και με τα δύο, χρησιμοποιώντας ένα ενιαίο επίπεδο επιχειρησιακής λογικής (business tier).
 • Πολυγλωσσικό User Interface.
 • Ανεξαρτησία από το Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (RDBMS independent).
 • Πολλαπλές Βάσεις Δεδομένων ταυτόχρονα (στην περίπτωση καταμερισμένης πληροφορίας).
 • Πολλαπλές εταιρείες σε μία εγκατάσταση, με αυτονομία της κάθε εταιρείας.
 • Ενσωματωμένο, υψηλών προδιαγραφών και πλήρες σύστημα ασφάλειας πρόσβασης.
 • Ενθάρρυνση και υποστήριξη της ομοιομορφίας των υπό ανάπτυξη εφαρμογών, τόσο εσωτερικά μεταξύ των οθονών της κάθε εφαρμογής, όσο και εξωτερικά, μεταξύ των διαφόρων εφαρμογών της πλατφόρμας. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες εξοικειώνονται εύκολα στη χρήση όλων των εφαρμογών της πλατφόρμας. 

Ευκολότερη, Ταχύτερη και πιο Αξιόπιστη Ανάπτυξη Εφαρμογών

Με το Piccors Development Studio η ανάπτυξη των εφαρμογών γίνεται πιο εύκολα και πιο γρήγορα, ενώ παράλληλα η ενθάρρυνση και υποβοήθηση που προσφέρει για οργανωμένη δομή και ομοιομορφία της προς ανάπτυξη εφαρμογής έχει σαν συνέπεια λιγότερα λάθη (bugs), περιορισμένης εμβέλειας, τα οποία εύκολα εντοπίζονται και επιλύονται, χωρίς να επηρεάζουν τις υπόλοιπες οντότητες της εφαρμογής. Με την χρήση του Piccors Platform Framework, η ζητούμενη λειτουργικότητα που αναφέρεται στις απαιτήσεις των εφαρμογών αναπτύσσεται σε επίπεδα, κάνοντας χρήση αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού (object-oriented). Το κάθε υποσύστημα της εφαρμογής είναι όσο το δυνατό πιο αυτόνομο και επιτελεί την εργασία που πρέπει, ενώ παράλληλα επικοινωνεί διαφανώς (seamless) με τα υπόλοιπα υποσυστήματα της εφαρμογής. Αυτή η ανεξαρτησία των υποσυστημάτων, κάνει τη σχεδίαση καλύτερη και τη συντήρηση του κώδικα ευκολότερη.

Η επικοινωνία με τη Βάση Δεδομένων είναι ένα θέμα που το αναλαμβάνει το Framework, με αποτέλεσμα οι προγραμματιστές να μη δαπανούν χρόνο για τη συγγραφή και συντήρηση SQL statements, ούτε να είναι απαραίτητο να ανατρέχουν στην τεκμηρίωση της εφαρμογής για να βρουν το όνομα του πεδίου στη Βάση. Όλα τα πεδία είναι ιδιότητες των αντικειμένων (object properties) και ο προγραμματιστής τα έχει στην άμεση διάθεσή του μέσω του intellisense. Παράλληλα, η Βάση Δεδομένων χρησιμοποιείται μόνο για την αποθήκευση των δεδομένων και ο προγραμματιστής αποτρέπεται από το να υλοποιήσει επιχειρησιακή λογική (business logic) στη Βάση Δεδομένων, επιλύοντας το πρόβλημα της διπλής συντήρησης του λογισμικού και σε επίπεδο κώδικα, αλλά και σε επίπεδο βάσης δεδομένων.

Η ανάπτυξη εφαρμογών σε επίπεδο πλατφόρμας και η ανεξαρτησία των οντοτήτων και των υποσυστημάτων των εφαρμογών, κάνουν τη μεταξύ τους επικοινωνία εύκολη και ελεγχόμενη, με αποτέλεσμα η κάθε νέα εφαρμογή να μπορεί να χρησιμοποιεί τις ήδη υπάρχουσες επιχειρησιακές οντότητες (business entities). Δηλαδή μπορεί να επιτευχθεί ο μεγαλύτερος βαθμός επαναχρησιμοποίησης του κώδικα. Παράλληλα, τα Piccors Platform Entities είναι ένα σύνολο ολοκληρωμένων, έτοιμων, άμεσα χρησιμοποιήσιμων επιχειρησιακών οντοτήτων, οι οποίες είναι κοινές στις εμπορικές εφαρμογές (πχ. Χώρες, Νομίσματα, Έργα, Συναλλασσόμενοι, Χρήστες, Δικαιώματα Χρηστών κλπ), καθώς και προγραμματιστικών οντοτήτων που απλοποιούν συνήθεις λειτουργίες (όπως πχ η αποστολή fax, e-mail κλπ).

Ο Piccors Platform Browser (ο thin-client του Studio) παρέχει επιπλέον ευκολίες στους προγραμματιστές:

 • Ενιαίο περιβάλλον εργασίας για όλες τις εφαρμογές.
 • Δυναμικά Menu, τα οποία μπορεί να αποτελούν συνδυασμό από επιλογές των επί μέρους εφαρμογών, ανάλογα με τα δικαιώματα του κάθε χρήστη. Δηλαδή ο κάθε χρήστης βλέπει μόνο το υποσύνολο της πλατφόρμας εφαρμογών που χρησιμοποιεί.
 • Shortcuts, οριζόμενα από το χρήστη. Ο χρήστης με απλό drug & drop μπορεί να δημιουργήσει το δικό του menu, με τις λειτουργίες που χρησιμοποιεί περισσότερο, έτσι ώστε να έχει άμεση πρόσβαση σε αυτές.
 • Δυναμικές Φόρμες, οι οποίες βασίζονται σε πρότυπα (templates) που καθορίζετε εσείς, έτσι ώστε να εξασφαλίσετε εύκολα την ομοιομορφία της εφαρμογής κατά τις προδιαγραφές σας.
 • Ισχυρές οθόνες επιλογής (list of values), που μπορούν να παρουσιάσουν όσα πεδία είναι απαραίτητο κάθε φορά, να φιλτράρουν τις παρουσιαζόμενες εγγραφές με πολλαπλά κριτήρια και οι οποίες υλοποιούν εσωτερικά σελιδοποίηση (paging) των εγγραφών, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούν τη μεταφορά δεδομένων από το server.
 • Έτοιμες προγραμματιστικές οντότητες για τη μεταφορά αρχείων (κείμενα, εικόνες, υπολογιστικά φύλλα εργασίας κλπ) από και προς το server.
 • Ομοιόμορφη παρουσίαση λαθών (error presentation) προς τους χρήστες.
 • Νέα δυνατά user interface controls, που απλοποιούν ακόμα περισσότερο τη διαδικασία ανάπτυξης.
 • Δυνατότητα εκτέλεσης scripts, τα οποία μπορούν να αποσταλούν από τις οντότητες του server για την εκτέλεση πιο εξειδικευμένων λειτουργιών. 

Ασφάλεια Εφαρμογών

Μεγάλη έμφαση έχει δοθεί και στην ασφάλεια των προς ανάπτυξη εφαρμογών. Εκτός από την προαιρετική δυνατότητα ελέγχου πρόσβασης μέσω του Windows Active Directory, το Security Service υλοποιεί το security όλης της πλατφόρμας με προδιαγραφές τραπεζικών εφαρμογών. Οποιαδήποτε κλήση στον server λαμβάνει authorization από το συγκεκριμένο service, το οποίο ελέγχει πρώτα απ’ όλα αν η κλήση του server γίνεται από valid session (ή/και ακόμα από valid MAC address), έπειτα ελέγχει την κλήση σε σχέση με τα δικαιώματα του χρήστη και τέλος καταγράφει (προαιρετικά ή επιλεκτικά) την κλήση αυτή στο Audit Trail.