Πέμπτη 02 Ιουλ 2020
Εκτύπωση

Piccors Timesheet

piccors-timesheetΤο Piccors Timesheet Management αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, που διευκολύνει την παρακολούθηση της παραγωγικότητας, υπολογίζει το πραγματικό κόστος της εξυπηρέτησης πελατών και της υλοποίησης των έργων, αυτοματοποιεί τη ροή εργασιών, ενώ παράλληλα σας δίνει τον απόλυτο έλεγχο σχετικά με την κατανάλωση του χρόνου εργασίας των συνεργατών σας και σας προσφέρει την παρακολούθηση του ιστορικού επικοινωνίας με τους πελάτες.

 

Κύρια Χαρακτηριστικά

  • Διαχείριση  Πελατών - CRM.
  • Καταγραφή της κάθε ενέργειας με σχόλια, διάρκεια, έξοδα και σύνδεσή της με πελάτη/έργο, καθώς και ένδειξη αν η ενέργεια είναι χρεώσιμη στον πελάτη.
  • Κύκλωμα ανάθεσης εργασιών, με προϋπολογισμό χρόνου διεκπεραίωσης.
  • Άμεσος έλεγχος του κόστους του κάθε έργου, με ανάλυση σε χρεώσιμο και μη χρόνο, χρόνο μετακίνησης και έξοδα ανά ενέργεια ή συνολικά.
  • Άμεσος έλεγχος παραγωγικότητας προσωπικού.
  • Άμεση πρόσβαση στο πλήρες ιστορικό της επικοινωνίας με τον κάθε πελάτη.
  • Στατιστικές αναφορές και Αναφορές εξυπηρέτησης πελατών.
  • Ενημερώσεις μέσω e-mail και σύνδεση με MS Excel.
  • Δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης.

Πελάτες / Έργα

Η εφαρμογή τηρεί πλήρες αρχείο των πελατών και των άλλων συναλλασσομένων με την εταιρεία, διαχειρίζεται πελάτες με υποκαταστήματα, αλλά και ομίλους εταιρειών και  καταγράφει τα πλήρη στοιχεία των προσώπων επικοινωνίας του πελάτη. Παρέχει τη δυνατότητα επισύναψης ηλεκτρονικών εγγράφων για τον κάθε πελάτη, καθώς επίσης και την καταγραφή της  επικοινωνίας με τους πελάτες (μέσα από την καταγραφή των ενεργειών). Επιπλέον, για τον κάθε πελάτη μπορεί να οριστούν ένα ή περισσότερα έργα και με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η κατηγοριοποίηση των σχετικών εργασιών καθώς επίσης και ο σαφής επιμερισμός του κόστους του κάθε έργου του πελάτη.

Καταγραφή Ενεργειών (Timesheet)

Καταγραφή ποιος υπάλληλος, για ποιον πελάτη / έργο, τι έκανε και πόσο χρόνο χρειάστηκε για  αυτό, πόσος από αυτό το χρόνο αναλώθηκε για τη μετακίνηση, πόσα ήταν τα τυχόντα έξοδα που χρειάστηκαν για την ενέργεια αυτή (πχ εισιτήρια, διόδια, χαρτόσημα, κλπ), αν η ενέργεια είναι χρεώσιμη στον πελάτη ή όχι.

Κύκλωμα Αναθέσεων Εργασιών (Tasks)

Η εφαρμογή παρέχει πλήρη διαδικασία ανάθεσης και παρακολούθησης εργασιών. Αυτός που αναθέτει, συμπληρώνει την αντίστοιχη φόρμα ανάθεσης και αμέσως η ανάθεση εμφανίζεται  στον υπάλληλο που θα αναλάβει να τη διεκπεραιώσει. Για την κάθε ανάθεση, παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης στοιχείων όπως ποιος αναθέτει και  σε ποιον, η προτεραιότητα, η ζητούμενη  έναρξη, η προθεσμία και ο η  εκτίμηση του χρόνου για την ολοκλήρωσή της, η σύνδεση της εργασίας με συγκεκριμένο πελάτη ή/και έργο, η περιγραφή και τα σχόλια της εργασίας, καθώς επίσης και το αν η συγκεκριμένη εργασία είναι χρεώσιμη στον πελάτη. Παράλληλα, καταγράφονται και απολογιστικά στοιχεία σχετικά με την εργασία, όπως το εκάστοτε ποσοστό ολοκλήρωσής  της, και η πραγματική ημερομηνία ολοκλήρωσης, οι ώρες απασχόλησης για τη συγκεκριμένη εργασία.