Πέμπτη 02 Ιουλ 2020
Εκτύπωση

RiskyProject Professional

RiskyProject Professional Advanced Project Management with Monte Carlo Analysis

Οι Διαχειριστές Έργων (Project managers) μπορούν να χρησιμοποιήσουν το RiskyProject για σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την ποσοτική ανάλυση κινδύνων (risk analysis), και τη μέτρηση της απόδοσης, για έργα τα οποία έχουν πολλαπλούς κινδύνους και αβεβαιότητες.

Το RiskyProject επιτρέπει στα διοικητικά στελέχη να βελτιώσουν την ικανότητα πρόβλεψης της πορείας των έργων και να διαπιστώσουν το πώς οι κίνδυνοι και αβεβαιότητες θα επιδράσουν στον χρονοπρογραμματισμό ολόκληρου του έργου. Το RiskyProject καθορίζει ποιες είναι εκείνες οι παράμετροι οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση σε κάθε έργο: διάρκεια, κόστος, χρόνος ολοκλήρωσης με ή χωρίς κινδύνους, καίριες διεργασίες (crucial tasks), κρίσιμοι κίνδυνοι (critical risks), και βαθμός επιτυχίας. Με το RiskyProject, μπορείτε να βελτιστοποιήσετε την πορεία του έργου: παρακολουθείστε την απόδοση και τους κινδύνους του, και αναλύστε την επίδραση των ενεργειών άμβλυνσης των δυσμενών συνθηκών (mitigation efforts). Το RiskyProject βοηθά να πολλαπλασιάσετε την πιθανότητα ότι το έργο σας θα είναι στην ώρα του και εντός του προϋπολογισμού του.

Το Risky Project περιλαμβάνει σαφώς καθορισμένα βήματα ροής εργασιών:

 1. Δημιουργία χρονοδιαγράμματος ροής έργου ή εισαγωγή του από το Microsoft ® Project, Primavera ®, Fast Track, Project Kick Start, Turbo Project, ή άλλη εφαρμογή διαχείρισης έργων.
 2. Δημιουργία λίστας κινδύνων και εκχώρηση των κινδύνων αυτών στις εργασίες και τους πόρους.
 3. Διεξαγωγή ποσοτικής ανάλυσης με τη χρήση της πρωτότυπης (με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας) Event Chain Methodology.
 4. Ανάλυση αποτελεσμάτων: σύγκριση των παραμέτρων του κυρίως έργου με και χωρίς κινδύνους, αναγνώριση των καίριων διαδικασιών, των κρίσιμων κινδύνων, του ποσοστού επιτυχίας του έργου, και υπολογισμός της πιθανότητας να είναι στην ώρα του και εντός του προϋπολογισμού του.
 5. Παρακολούθηση της απόδοσης του έργου σε συνδυασμό με κινδύνους και αβεβαιότητας.
 6. Διεξαγωγή ανάλυσης αποφάσεων: επιλογή εναλλακτικών βασισμένων στο κόστος και τη διάρκεια.
 7. Εξαγωγή των αποτελεσμάτων ή της ανάλυσης σε άλλες εφαρμογές διαχείρισης έργου όπως τα Microsoft ® Project, Primavera ®, Fast Track, Project Kick Start, Turbo Project, ή άλλη εφαρμογή διαχείρισης έργων.

Το RiskyProject είναι ένα ζωτικό συστατικό της διαχείρισης έργων σε πολλούς επιχειρηματικούς τομείς όπως:

 • Πληροφορικής
 • Μηχανολογίας και Δομικός
 • Κατασκευαστικός
 • Αγροτικός
 • Φαρμακευτικός
 • Ορυκτών και καυσίμων
 • Και πλήθος άλλων

Πατήστε εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες (αγγλικά).