Πέμπτη 02 Ιουλ 2020
Εκτύπωση

Εμπειρία

Τα στελέχη της Piccors έχουν ιδιαίτερη εμπειρία σε όλο το προαναφερόμενο φάσμα των υπηρεσιών, εμπειρία που πηγάζει από την μακρόχρονη ενασχόλησή τους σε πεδία και τομείς χρηματοοικονομικών και εμπορικών εφαρμογών και ιδιαίτερα:

Εφαρμογές:

 • Τραπεζικές εφαρμογές (Custody, Treasury, Wealth Management, Retail)
 • Επενδυτικές Εφαρμογές (Front / Middle / Back Office, Accounting)
 • Εμπορικές Εφαρμογές (ERP, CRM)

Integration Εφαρμογών:

 • Standard Interfaces (SWIFT, ODL, FIX, Reuters, Bloomberg, Kondor+)
 • Interfacing channels:
  • Queues (MQ Series, MSMQ)
  • Middleware (MS BizTalk Server)
  • Direct (DDE, ODBC, OLEDB)
  • File (Import/Export, Excel files, FTP)
 • Interfacing methods:
  • Batch (on demand / scheduled)
  • On-line
  • Real-Time
 • Reporting (Crystal Reports, Business Objects)
 • Proprietary Interfaces / Reports

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Η εταιρία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον χώρο της πληροφορικής και χρησιμοποιεί τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες στην ανάπτυξη λογισμικού. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Full Object Oriented Programming.
 • Client – Server / Multi–tier Architectures
 • Classic Development:
  • Microsoft Visual Studio (2010, 2008, 2005, 6)
 • Web Development:
  • HTML (Classic, Dynamic, Ajax, Javascript), ASP, PHP
  • Python, Java, Flash, Perl
 • Databases:
  • MS SQL Server, Oracle, DB2, MySQL
 • Server Side Technologies:
  • Web Services, COM+, MTS, SOAP
  • IIS, Apache